HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,no-cache Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: PHP/5.6.31 Set-Cookie: PHPSESSID=vdlsq3kuh53jfro8hut9sgj476; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjBHd29BcjVMV09rSzFFUmpNTVlXMWc9PSIsInZhbHVlIjoibTVHZ1hlbklNcjdXbmNtZTUwblpzTGVvQ1R1aWNRNnc0KzBESnF0dkZOS2NaazdpWjZzTnZWMU12anB0UEU1XC9yZEhyc0tsbHFLT0kzSVBLXC9veDRoZz09IiwibWFjIjoiYzc0YmU4MWMwM2JkNmUzMDYyOTVkZjNiMjQzYzNlMDdmZDVlZjk1YWQ0MGZkYzMwMjUxZmM5ZmJmMGM4OGM2OCJ9; expires=Fri, 08-Jan-2021 10:49:05 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Powered-By: ASP.NET Date: Fri, 08 Jan 2021 08:49:05 GMT Content-Length: 0